Energiezuinighuis.nl,een informatieve website over het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsruimtes. Gratis offertes aanvragen bij een landelijk netwerk van meer dan 2.000 bedrijven.

Subsidies en premies voor energiezuinige huizen

Subsidies en regelingen

Energiezuinige huizen zijn beter voor het milieu en goedkoper. Nederland is één van de wereldwijde voorlopers op het gebied van energiezuinige woningen en overheden proberen eigenaren en huurders te stimuleren middels voorlichting, premies en subsidies. Deze premies en subsidies zijn echter wel vaak gebonden aan een maximum én wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het potje op is, dan heeft u pech voor het restant van het jaar. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau worden diensten en produkten gesubsidieerd die zorgen voor een energiezuiniger huis.

MeermetminderEnergie

Vanuit de overheid wordt de toepassing en verbouwing naar enerzuiniger en duurzamer woningen gestimuleerd middels allerlei soorten regelingen. Het Agenstschap NL (voorheen SenterNovem) heeft hiervoor de website www.meermetminder.nl in het leven geroepen, bestemd voor zowel partikulieren, bedrijven als overheden. Hier leest u meer over MeermetminderEnergie

Hoe krijgt u subsidie ?

Er zijn verschillende manieren waarop subsidie verstrekt wordt. Hetzij rechtstreeks aan een eindgebruiker via een mogelijkheid tot bijvoorbeeld belastingverlaging. Vaker echter loopt de subsidieregeling en aanvragen via energiebedrijven en installateurs. Zij krijgen bepaalde kortingen die ze door mogen rekenen aan klanten.

Op Energiezuinighuis.nl kunt u alles lezen over subsidies, kortingen en premies die er zijn. Veel van deze subsidies kunnen aangevraagd worden via de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren, zoals installateurs of via Energiebedrijven.

Subsidies en regelingen worden ge niteerd door het VROM en vaak uitgevoerd door Senter Novem.

Voordelen investeren in energiezuniger huis

  • lagere energiekosten nu én in de toekomst

  • beter voor het milieu

  • comfortabeler leefklimaat

  • gunstiger Energielabel

  • hogere woningwaarde

Opbouw subsidieregeling duurzame energie

De overheid heeft een regeling berschikbaar gesteld ter stimulering van de productie van duurzame energie, hetzij electriciteit, gas of warmte. De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de produktie van duurzame energie waarbij de doelstelling is om per euro zoveel mogelijk duurzame energie te produceren.d

De Rijksoverheid wil de Europese doelstelling van

Opbouw subsidieregeling duurzame energie

14% duurzame energie in 2020 halen en tegelijkertijd de energievoorziening betaalbaar houden. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie".

Duurzame energie is nu nog vergeleken met grijze energie duurder om te produceren. Bedrijven en partiklieren ontvangen subsidie voor de meerkosten om duurzame energie te produceren.

Hoe is de SDE+ opgebouwd ?

Het kabinet geeft voorrang aan de goedkoopste duurzame energie projecten. De SDE+ regeling wordt daarom in fases opengesteld. Iemand die in een eerdere fase subsidie aanvraagt krijgt een lagere vergoeding, maar heeft wel meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is.

Het subsidiebedrag loopt in 5 fases op tot maximaal:

15 eurocent per kilowattuur (kWh) duurzame elektriciteit;
103,5 eurocent per Nm3 (het maximaal aantal kubieke meters dat door de gasaansluiting kan) voor groen gas;
41,7 €/gigajoule (GJ) voor duurzame warmte.
De subsidi ring binnen de SDE+ hangt dus af van de geproduceerde kilowattuur energie, kubieke meter gas of gigajoule warmte.

Berekening op basis van geproduceerde elektriciteit of gas
De subsidie voor bedrijven wordt berekend per geproduceerde kilowattuur elektriciteit, per kubieke meter gas of per gigajoule warmte. De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Een productie-installatie krijgt een beschikking met daarop een basisbedrag. Dit basisbedrag blijft hetzelfde tijdens de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt en staat voor de productiekosten van de opgewekte energie.
Een producent heeft ook ieder jaar inkomsten door de verkoop van elektriciteit, gas of warmte. Daarom wordt de gemiddelde prijs voor elektriciteit, gas of warmte van het basisbedrag afgetrokken.
De hoogte van de subsidie varieert ieder jaar dus met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs dan is minder subsidie nodig. En omgekeerd: daalt de energieprijs, dan zal extra subsidie nodig zijn.

Vrije categorie
In de vrije categorie van de SDE+-regeling is ruimte voor technologie n die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 eurocent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Door in een eerdere fase voor een lager bedrag in de vrije categorie in te schrijven, kunnen projecten de kans op SDE+ vergroten. Ook deze subsidies hangen af van de geproduceerde kilowattuur elektriciteit of kubieke meter gas.

Innovatie op de langere termijn
Met de SDE+-regeling richt de Rijksoverheid zich op het halen van de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. En dus op de korte termijn.

Op de langere termijn zijn nieuwe technologie n voor de productie van duurzame energie belangrijk. Deze technieken, zoals het gebruik van wind op zee zijn nu nog relatief duur. Om duurzame energie goedkoper te maken stimuleert het kabinet de ontwikkeling van nieuwe energietechnieken. Hiervoor werken de overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen. Deze samenwerking levert zowel inkomsten als banen op. Om innovatie te stimuleren zet de overheid instrumenten in, zoals een fiscale aftrek voor investeringen in Research en Development.

Het innovatiefonds MKB+ Energie is aangemerkt als topsector. Het fonds stelt ondernemers in staat om idee n makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.

(bron:www.rijksoverheid.nl,12 september 2012)

Copyright Energiezuinighuis.nl 2007 - 2022